2 Niesan 5783 | 24 maart 2023
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
4. De ziel-lichaam relatie en hun oorsprong
Publicatiedatum: woensdag 24 mei 2017 Auteur: de redactie | 3.523 keer gelezen
Engelen en demonen, Redactie, Mosjiach [Messias], Einde der Tijden, Ziel, gilgoel [reïncarnatie] en geweten, Goed en Kwaad, Hasjkove volgens de RaMCHaL , Leer van Rav Eliyahu Dessler »

Deze vijf niveaus die we eerder in drie fasen hadden opgedeeld kunnen we kortweg samenvatten in: 
1: Invloed van het lichaam op alle gebieden, zoals een eigenaar dit in zijn huis heeft. Ziel is als het ware een vreemdeling in een vreemd land.
2: Specifieke invloed op alle gebieden heeft het lichaam nog effect, maar het lichaam begint hier al de vreemdeling in een vreemd land te worden.
3: Specifieke invloed op bepaalde gebieden heeft het lichaam nog effect.
4: Het lichaam heeft nog maar een vaag, algemene invloed en 5: Het lichaam bestaat nog wel, maar heeft geen enkele invloed meer.

In Gan Eden voor de zondeval, bestond de fysieke realiteit weliswaar, maar veel verfijnder en veel verhevener.

Zo zal het ook zijn in de laatste tweehonderd en tien jaar die binnen twaalf jaar zal aanvangen. Beide perioden van tijd vallen toch onder het vijfde – laagste – level van de wereld van Assiah [jaar 0- 6000]. Daarom, op dit lagere niveau [dat is de vijfde en de laagste van allemaal] leidt Hasjem de hele wereld priori door het verbergen van Zijn aanwezigheid met slechts een minimale openbaring Zijn Aanwezigheid.

Op de vierde level – jaar 6000-7000, wereld van Jetsirah – vermindert Hij de hoeveelheid van Zijn Verborgenheid en vermeerdert Hij de hoeveelheid van Zijn Aanwezigheid.

Op het derde niveau – jaar 7000-8000, wereld van Beriah – gaat Hij door met het verminderen van de hoeveelheid van Zijn Verborgenheid en ook hier vermeerdert Hij de hoeveelheid van Zijn Aanwezigheid. Het verschil tussen dit niveau en het vorige niveau is aanzienlijk.

Dit proces gaat door tot aan het hoogste, eerste niveau. Het niveau van Adam Kadmon, Olam Haba. Daar is Hasjem’s hoeveelheid van Zijn Aanwezigheid – net als onze ziel – extreem krachtig en zijn Verborgenheid is net als ons lichaam maar minimaal. Dat is de reden waarom de ziel dat volledige macht heeft over het lichaam.

We spraken al over de drie algemenere niveaus in de relatie tussen lichaam en ziel. We leerden dat in fase één het lichaam volledige heerschappij [de eerste zesduizend jaar] heeft over de ziel, in fase twee het lichaam nog maar een klein beetje invloed heeft op de ziel [van zesduizend tot negenduizendste jaar] en dat fase drie de ziel volledige heerschappij heeft over het lichaam [vanaf jaar negenduizend en een]. De hoogste drie niveaus [vanuit de ziel bekeken] zijn samengevoegd naar een enkel niveau die je ook de ‘onbeperkte invloed van de ziel’ kunt noemen. Analytisch gezien is het accurater om ze in drie verschillende niveaus op te delen zodat de ‘onbeperkte invloed van de ziel’ alleen voor het hoogste niveau geldt, zoals we dat ook in die vijf stadia hebben weergegeven. Maar vanuit Hasjem’s leiding over de wereld is het beter om hen toch als een enkel niveau te zien die overeenkomst met Olam Haba. De verfijnder gradaties in Olam Haba zijn vanuit dat oogpunt niet relevant voor ons. Deze drie resterende algemene niveaus corresponderen keurig met de drie belangrijkste fasen hoe Hasjem de wereld leidt:

1: de zesduizend jaar geschiedenis,
2: de zevende millennium, de Sjabbat en
3: de vernieuwing van de wereld aan het einde van de zevende millennium.

Tot slot zien wij in deze vijf niveaus of drie niveaus [zijn dus hetzelfde] in relatie tussen ziel en lichaam dat Hasjem daden in twee afzonderlijke categorieën kunnen plaatsen.

1. De eerste categorie valt – in relatie tussen ziel en lichaam – in het eerste niveau en deze categorie bestaat uit de daden van Hasjem wanneer de waarheid van Zijn Eenheid nog in het proces zit dat geopenbaard moet worden [het tikkoenproces door middel van mitswot, tesjoeva en jissoeriem] en dus nog niet voltooid is. Deze fase duurt dus vanaf het moment van de Schepping tot over twaalf jaar, de toekomstige Ge’oelah. Moge het sneller zijn dan over twaalf jaar dat Hij Koning zal zijn over de hele wereld en dat op die dag Hasjem Een en Zijn Naam Een zal zijn [Zecharjah/Zach. 14:9].

2. De tweede categorie valt – in relatie tussen ziel en lichaam – in de volgende vier niveaus. In deze categorie vallen Zijn daden na de Openbaring van Zijn Eenheid over uiterlijk twaalf jaar en de mensheid ervaren dan de absolute waarheid over Zijn Eenheid. Deze acties maken deel uit van het geheel van de mens’ beloning en vergelding. Echter, vanwege onze beperkte fysieke bestaan, kunnen we niet begrijpen wat dit eigenlijk betekent. Laat staan de details. Wat we met zekerheid weten is dat het algemene aard van deze categorie het koesteren van de uitstraling van Zijn heiligheid. "De rechtvaardige zullen zitten met hun [spirituele] kronen op hun hoofden, koesteren in de uitstraling van de G’ddelijke Aanwezigheid” [Berachot 17a]. Zonder enige twijfel zullen vele details – in deze categorie – uit een veelheid van verschillende spirituele genoegens bestaan. Dit is logisch. Aangezien deze wereld niet meer dan een vluchtige schaduw is, heeft Hasjem toch de mens laten genieten van vele soorten genoegens. Alleen zijn deze genoegens alleen maar te ervaren door middel van onze lichamelijke zintuigen. Temeer dus in de Wereld van de Beloning, die alleen bestaat uit het goede. Daar zal de genoegens ontelbaar meer zijn. Ook al vallen de genoegens in Olam Haba binnen een algemene categorie [aangezien het enige goede dat daar bestaat is het spirituele goed van wijsheid en deveikoet aan Hasjem], de individuele soorten van genoegens zullen overvloedig zijn! Er wordt gezegd dat je van alle [miljarden en miljarden en miljarden] mensen die in de geschiedenis ooit hebben geleefd, al hun genoegens die zij in al hun levens hebben ervaren bij elkaar moet pakken. Een minuut in Olam Haba komt overeen met deze hoeveel genoegens! Tel uit je winst.

Terug

[1]      «      5   |   6   |   7   |   8   |   9      »      [9]
Pagina index:
Copyright © 2017 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2023 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.