16 Chesjwan 5782 | 22 oktober 2021
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
Zes Herinneringen: Sjesj Zechirot
Publicatiedatum: zaterdag 28 februari 2009 Auteur: Redactie | 3.155 keer gelezen
Pesach, Redactie, Talmoed Tora, Amalek, Torat hasod we'avodah zara [occultisme en afgoderij], Tefillot en Broches [Gebeden en Zegeningen], Sjabbat, Lasjon Hara [kwaadsprekerij], Gouden kalf »

Wanneer je op het Internet naar Sjesj Zechierot (zij het wel met de Engelse transcriptie) zoekt, dan lees je op de Glossary van Chabad.org het volgende: de pasoekiem (verzen) die dagelijks als afsluiting van de Sjacharis (ochtendgebed) worden gereciteerd  om de het gebod van het herinneren aan de onderwerpen die de Tora ons voorschrijft na te leven.

De Tora draagt ons dus op zes momenten altijd te herinneren, vandaar dat sommige geleerden vinden  dat deze geboden dagelijks gereciteerd moeten worden.

Zechierat jetsie'at mitsrajiem: de herinnering aan de Uittocht uit Egypte:  lema'an tizchot ‘et jom tse'tcha me'erets mitsrajiem kol jemeej chajejcha... zodat je al je levensdagen zul herinneren aan de dag, dat je uit het and Egypte bent getrokken (Dewariem/Deut. 16:3). Ondanks wij in de Sjema van de Sjacharis en Maariv de Uittocht noemen, is het essentieel om het nog eens apart te herinneren dat Hasjem de Joden heeft bevrijd van de mensonterende slavernij. Dit inspireert ons vast te houden aan de toekomstige bevrijding.

Zechierat ma'amad Har Sienaj: herinnering aan de ontvangst van de Tora op Berg Sinaj:  raq hisjamer lecha oesjmor nafesjcha me'od, pen tisjkach ‘et hadvariem ‘asjer ra'oe ‘ejnejcha, oeven jasoeroe milvavcha kol jemeej kol jemeej chajejch, wehoda'tam levanecha welivnej vanejcha. Jom ‘asjer ‘amadcha lifnej HASJEM ‘elokejcha behorev...maar, pas op en waak heel goed over jezelf dat je dingen die je eigen ogen aanschouwd hebben niet zult vergeten en dat ze nooit uit je gedachten zullen gaan zolang leeft en dat je ervoor zorgt dat je kinderen en je kleinkinderen ze ook weten: Die dag toen je daar vóór de Eeuwige je G'd, stond bij de Choréw...  (Dewariem/Deut. 4:9-10). Israels eigenlijke bestaan, haar bevrijding, is gebaseerd op de missie dat ons is toevertrouwd toen Hasjem ons de Tora aanbood - op de berg Sinaj/Chorev - doormiddel van de Tien Woorden. Wanneer zij niet de natie van de Tora zouden zijn, zijn zij niets.

Zechierat ma'aseh ‘amaleq: herinnering aan de aanval van Amalek:  Zachor ‘et ‘asjer ‘asah lecha ‘amaleq, baderech betse'tchem mimtsrajiem. ‘Asjer qarcha bederech wajezanev becha kol hanechesjaliem ‘acharejcha, we'attah ‘ajef wejaĝe'a, welo' jare' elokiem. Wehajah behanieach ... timcheh ‘et zecher ‘amaleq mitachat hasjamajiem, lo'tisjkach  ...Denk er steeds aan wat Amalek je aangedaan heeft op de weg, toen je uit Egypte trok. Hoe hij je getroffen heeft op de weg, en de krachtelozen in je achterhoede afsneed, terwijl je afgemat en vermoeid was; en G'd niet vreesde. En het zal zijn ... dat je Amalek zult uitwissen van onder de hemel; vergeet het niet...  (Dewariem/Deut. 25:17-19). Amalek's mogelijkheid om Israel aan te vallen wat de consequentie omdat Israel verzaakte om met voldoende ijver Torastudie te doen (Tanchoema, Besjalach). Dus door Ameleks aanval te herinneren, herinnert Joden tevens eraan dat zij de Tora als iets kostbaars moeten ervaren en daar ook naar moeten handelen. De opdracht om alle herinneringen áán Amelek te wissen, herinnert ons dat kwaad geen toekomst heeft.

Zechierat ma'aseh ha'eĝel: herinnering aan de Gouden Kalf: Zachor, ‘al tisjkach, ‘et ‘asjer hiqtsafta ‘et HASJEM ‘elokejcha, bemidbar... Denk eraan, vergeet het niet hoe je in de woestijn HASJEM jouw G'd boos hebt gemaakt (Dewariem/Deut. 9:7).  De meest sombere episodes in de Joodse geschiedenis was toch wel de Ha'eĝel hazahav, de gouden kalf. Hierdoor viel Bnej Jisrael van hun ongekende hoge spirituele niveau, die zij tijdens de ontvangst van de Tora hadden gekregen, naar beneden. Daarom sloeg Mosje de Loechot/tafelen stuk. De les hierin is dat wij vertrouwen in Hasjem moeten behouden en nooit van de Tora moeten afwijken wanneer wij impliceren een betere manier hebben gevonden om Hem te dienen.

Zechierat Mirjam: herinnering aan Mirjam: zachor ‘et ‘asjer ‘asaj HASJEM ‘elokejcha lemirjam, bederech bets'techem mimstrajiem... denk er nog eens aan wat HASJEM, je G'd, onderweg met Mirjam heeft gedaan, nadat jullie uit Egypte waren gegaan.. (Dewariem/Deut. 24:9).  Mirjam bekritiseerde haar broer Mosje met betrekking tot zijn huwelijk. Zij faalde er in om in overweging te nemen dat een man met de bescheidenheid als Mosje en zijn onzelfzuchtigheid nooit op de manier in zijn huwelijk zou staan, mits hij hierin toe is opgedragen. Mirjam werd met tsara'at bestraft.

Zechierat Hasjabbat: herinnering aan de Sjabbat: zachor ‘et jom hasjabbat leqadosjo... denk steeds aan de Sjabbatdag, door hem wijding te geven...(Sjmot/Ex. 20:8). Door je op Sjabbes je van werk te ontdoen, getuig je dat Hasjem op die dag staakte, op de dag waarop de Schepping voltooid is. Door de weeks herinneren we de Sjabbes door ons op Sjabbes voor te bereiden middels aankopen en voorbereidingen.

Bron:
Siddoer van Artscroll
Chabad.org
Choemasj van Dashberg

©Jodendom-online 2009

Copyright © 2009 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2021 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.