5 Tisjri 5783 | 30 september 2022
Parasja
Bereesjiet/ Genesis     Sjemot/ Exodus     Wajjikra/ Leviticus     Bamidbar/ Numeri     Dewariem/ Deuteronomium     Combinaties     Feestdagen     
Parasja / Soekot Sjabbat Chol Hamo'ed / Commentaar Overzicht | Haftara | Commentaar
Feestdagen Sjemot 33:12-34:26 | Maftir Bamidbar 29:17-22 | door: Devorah
Hasjem toont Zijn 13 Eigenschappen van Medelijden [13 middot harachamiem]

Toen Mosje weer de berg opging om de tweede set Loechot in ontvangst te nemen, drong Mosje erop aan dat hij Hasjem graag wilde zien. Hasjem, echter, weigerde zijn verzoek. Zijn argument was namelijk dat niemand Hem kan zien en in leven blijven. Maar Hasjem gaf een compromis. Hij zou Mosje Zijn Achterzijde tonen. Daarnaast leert de RaMBaN ons dat Hasjem toeliet dat Mosje Zijn geheime Naam zou horen [weqara'tie Besjem Hasjem... en Ik zal uitroepen de Naam Hasjem vs. 33:19], maar zou niet in staat zijn de Naam te zien, omdat een menselijke brein dit niet bevatten kan.

Wat zag Mosje precies?
De bescheiden Mosje zag een zweem van Hasjems verschijning. Deze zweem van Zijn achterzijde was de achterzijde van de knoop van Zijn tefillien. De knoop van de tefillien die Hij aan Mosje vervolgens liet zien, gaf aan dat Hasjem aan Israel gehecht wilt blijven. Ook liet Hij Zijn liefde voor Mosje zelf zien. Toen Hij Mosje vervolgens passeerde, riep Hij Zijn 13 Eigenschappen van Medelijden uit en toonde aan Mosje hoe Joden als volk een vorm van een nationale catastrofe kunnen voorkomen. Hasjem toen sloeg een taliet (gebedskleed) om - zoals een leider een minjan in gebed leidt – en daarmee toonde Hij Mosje tevens wat de volgorde van een gebedsdienst zou moeten zijn. G'd zei  vervolgens tot Mosje: ‘Wanneer Israel zondigt, laten zij voor Mijn deze volgorde van het gebed uitvoeren en Ik zal het hen vergeven'. (Rosj hasjana 17b).

Toen passeerde Hasjem Zelf Mosje en sprak deze indrukwekkende woorden uit:
1. Hasjem [staat voor genade],
2. Hasjem [staat voor vergiffenis nadat iemand gezondigd heeft],
3. G'd [de krachtige en zekere mate van genade, dat zelfs de Naam Hasjem overtreft],
4. Medelevend [Hasjem vergemakkelijkt de bestraffing van de schuldigen en zet mensen niet in de positie van extreme verleidingen],
5. Lankmoedig [genadig terwijl mensen dit niet verdienen en helpt mensen uit nood zodra zij daarin zitten],
6. Die Langzaam Boos wordt [Hasjem is geduldig met zowel goede als slechte mensen. Hij straft nooit direct, maar geeft ieder mens de kans zelfreflectie op zichzelf toe te passen, spijt te betuigen en tesjoeve te doen],
7. En Groot is van Goedheid [Hasjem is mild. Ook naar een ieder die geen verdiensten heeft. Wanneer iemands daden balanceert op de weegschaal van goed en kwaad, dan zal Hasjem de schalen van het oordeel zo aanraken, dat deze in de richting van het goede doorslaat],
8. En Waarheid [Hasjem verloochent nooit degenen die Hem dienen],
9. Beschermer van Goedheid voor duizenden generaties [goedheid verwijst naar de goede daden van mensen. Hoewel de Tora deze goede daden voorschrijft, beschouwt Hasjem deze als of zij goed voor Hem zijn geweest. Deze goede daden worden door Hem bewaard voor de latere generaties na hen. Hierdoor worden de minder goede generaties beloond voor de goede daden van de voorgaande generaties. Precies zoals wij dagelijks de verdiensten van de goede daden van onze Aartsvaderen opwekken].
10. Onrechtvaardigheid [Hij vergeeft onrechtvaardigheid. Deze zonde zijn opzettelijk en wordt toch vergeven bij tesjoeve],
11. Moedwillige Zonden [Hij vergeeft de moedwillige zonden die de intentie hebben Hasjem boos te maken. Zelfs zo'n ernstige zonde vergeeft Hij bij oprechte tesjoeve],
12. En Dwalingen [Hij vergeeft dwalingen door nalatigheid. In zekere zin is dat ook opzettelijk, omdat dit voorkomen kan worden wanneer je werkelijk Hasjems Wil doet. Vergelijk dit met  een doosje lucifers dat in een wieg wordt gooit. Ook al is de kans erg gering dat er een ramp kan uitbreken, is het een ernstige vorm van nonchalance],
13. En Degene Die Reinigt [wanneer iemand tesjoeve doet, reinigt Hasjem zijn zonden zodat het effect van deze zonde verdwijnt. Dit doet Hij uit liefde. Maar doet de mens geen tesjoeve, lo' jenaqeh... reinigt Hij niet].

Deze woorden blijven stand houden tot in de 3e en 4e geslacht. Behalve de zonde van het Gouden Kalf. De straf is zo immense, dat Hasjem in Zijn Genade de straf uitgesmeerd heeft over de gehele Joodse geschiedenis.

Meerdere malen hebben wij deze woorden van Zijn 13 Eigenschappen van Medelijden tijdens Jom Kippoer gereciteerd. Maar ook op andere vastendagen en op onheilspellende dagen spreken wij ze uit.

Volgens de Sefardische noesach [manier van gebed] zou deze krachtige woorden dagelijks uitgesproken worden.
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2022 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.