15 Siewan 5784 | 21 juni 2024
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
Wie was de nachasj, slang? En welk dier zal het in de toekomst wellicht vervangen?
Publicatiedatum: woensdag 04 november 2020 Auteur: de redactie | 1.184 keer gelezen
Kabbalah, Engelen en demonen, Redactie, Dieren en natuur, Zondeval, Goed en Kwaad »

Afbeelding credits: Getty Images

Adam Harisjon is op het zevende uur van de zesde dag geschapen. Op het negende uur kreeg hij de mitswa van het voortplanten ["...Proe oervoe oemil'oe et ha'arets...Wees vruchtbaar en vermenigvuldig u en vervul de aarde..." Bereesjiet 1:28] en op de tiende uur deed hij de chet, zonde. Echter zette Hasjem Adam Harisjon en Chava niet direct uit Gan Eden. Tijdens de Sjabbat mochten zij in Gan Eden blijven en werden zij pas tijdens motsi Sjabbes, direct na Sjabbat, eruit gestuurd.

Hun eerste opdracht werd dus in het negende uur gegeven en dat was zoals gezegd het voortplanten. Omdat Adam Harisjon en Chava op de kosjer manier moesten voortplaten, deden de malachiem [engelen] - op roechnisj [spiritueel] - niveau mee waardoor de malachiem ook voor spirituele nakomelingen hebben gezorgd. Let wel, dit is roechnisj, niet fysiek.

Echter Samech Mem, de mooiste engel en de grote meester onder de engelen, vond dit geen goed idee. Hij vroeg zich sterk af hoe het mogelijk was dat een laag wezen, zoals Adam Harisjon, die van stof is gemaakt, zo verheven kon zijn terwijl hij, Samech Mem, een verheven engel was die in Rakia woonde! Samech Mem werd jaloers. Want Adam Risjon was ook nog eens naar het beeld van *Adam Kadmon geschapen. Dus Adam Harisjon was mooier dan de mooiste engel: de Samech Mem.
Tijd voor een plot. Adam Harisjon moest ‘down’.

Samen met de engelen in de hemel riep Samech Mem: "Laten we een plan bedenken om Adam Harisjon te doen zondigen voor zijn Schepper".

Samech Mem vloog naar de aarde om een ​​schepsel te vinden dat geschikt was voor de taak om Adam Harisjon te verleiden en ervoor te zorgen dat Adam Harisjon Hasjems bevel om niet te eten van de Boom van Kennis van Goed en Kwaad overtrad. Hij vond niemand zo sluw als de nachasj [slang]. De nachasj stond toentertijd boven de dierenwereld doordat het van oorsprong als een dienaar van de mensheid moest dienen. Daarom was de nachasj in staat om te spreken en liep het rechtop.

Om die reden koos Samech Mem daarom voor de nachasjj. Vervolgens reed hij op de rug van de nachasj zoals iemand op een kameel rijdt [Zohar I:35b]. Ondertussen leek hij als het ware hij de **ibboer van de nachasj, want hij doordrenkte de nachasj met zijn geest. Wat het vanaf de moment ook zei, de woorden werden geïnspireerd door Samech Mem.

Maar wie was deze nachasj? Velen denken dat het de Satan was. Maar dat is geheel onjuist. De Satan is niemand minder dan Samech Mem. Het antwoord op de eerste vraag wie de nachasj was, is het antwoord als volgt.

De nachasj wordt geïdentificeerd met Lamed Joed Lamed Joed Tav [ze wordt genoemd in Jesjajahoe 34:14. Alleen in het Ivriet wordt haar naam voluit geschreven, maar niet vertaald]. Zij [de nachasj] werd de vrouw van Samech Mem en samen hebben zij Chava verleid. Hoe ging de verleiding in zijn werk?

De digitale opmaak van de schepping wordt gehackt
Er zijn gelovigen die op de technische ontwikkelingen tegen zijn, maar zij realiseren zich niet, zoals in het artikel Waarom trotseerde de generatie Dor Hamaboel Noach? aangehaald, dat alles wat wij verzinnen, uitvinden, al in concept bestond. Er is er maar Een die dingen echt kan bedenken en dat is Hasjem. Een bewijs leren we in De reden van de explosie van de technologische vooruitgang. Daarin leren we dat de gehele beriah, schepping, een grote geavanceerde computer is, waar onze technologie een slappe, flauwe aftrek van is.

De werelden en alles wat bestaat, zijn opgebouwd uit de Hebreeuwse letters. De Hebreeuwse letters zijn de bouwstenen van de beria, schepping. Adam Harisjon was als het ware de firewall van de roechnisje - spirituele - megacomputer waaruit de schepping is opgebouwd. Samech Mem wilde met behulp van de nachasj de spirituele DNA van Adam Harisjon kraken. Omdat Adam Risjon toegang zou bieden aan de gehele beriah, verscheen de Samech Mem eerst voor Adam Harisjon. Echter Adam Harisjon was niet onder de indruk van deze machtige engel, de enige engel van alle engelen die in staat is ook Hasjems hasjpa’ah, Sjefa - invloed - naar zichzelf te trekken om zo zelf sterker te worden. Adam Harisjon draaide zich om en liep van Samech Mem weg. Samech Mem wist dat Chava, het wachtwoord en open poort tot het systeem [hanhağah], de enige manier was om tot de spirituele DNA van Adam Harisjon te komen.

Ondertussen heeft Hasjem "het aanraken van de boom" nooit verboden, slechts het eten daarvan. Adam Harisjon heeft om dit verbod een hekje geplaatst en hiermee het verbod verzwaard [legoemrah] door Chava te vertellen dat ze de boom niet mocht aanraken [Midrasj Bereesjiet]. Dus toen Samech Mem op de nachasj voor Chava verscheen en vroeg of ze van de boom niet mocht eten, ontkende in alle toonaarden ze dat dit het enige verbod was. Ze wees de nachasj erop dat je de boom zelfs niet mocht aanraken! Dit was de kans om Chava met succes te verleiden, om in te kunnen breken in de DNA van Adam Harisjon, want dit verbod was niet waar. De nachasj duwde vervolgens Chava tegen de boom waardoor Chava het aanraakte [achizah] en zei: “Zie? Er gebeurt niets!” Het ongeloof dat Chava toen bekroop, was de ingang tot het systeem.

Om ook naast het roechnisje in het gasjmisje te kunnen komen, werden de Samech Mem en de nachasj één waardoor de nachasj in staat was Chava te verkrachten. Zoals het door rabbi Anava uitgelegd wordt, kwam er geen letterlijke sperma aan te pas kwam, maar was de nachasj wel in staat middels het gif de zehoema - spirituele onreinheid - in de behama- baarmoeder - van Chava te plaatsen. Directe fysieke als spirituele gevolgen kunnen we hier lezen.

Dat Samech Mem en de nachasj één moesten zijn om dit te bereiken, is naar ons idee logisch. Samech Mem had toen ook geen fysiek lichaam en had die wel nodig. Zoals wij het interpreteren was die eenheid een beetje te vergelijken met een **ibboer.

Omdat Chava de vrouw van Adam Harisjon is, hadden ze ook een greep op hem. Ze namen de letters van zijn spirituele kracht, waarmee zij het systeem van Adam Harisjon konden hacken en daardoor konden zij de letters van Adam Harisjon misbruiken. Wij interpreteren dit als het feit dat de jetser hara [kwade neiging], die eerst buiten ons stond, zo in ons kwam. Het verschil tussen het kwaad voor de chet [zondeval] en na de chet is dat voor de chet het kwaad een entiteit was dat buiten de mens stond, gepersonifieerd als de nachasj. Na de chet werd het kwaad onderdeel van de mens zelf in de jetser hara, immers de nachasj implanteerde zehoemah letterlijk in Chava, dit met de mitah, dood, als resultaat.

Adam Harisjon was dus als het ware de software, de beveiligingscode [de firewall], die door de Samech mem werd gehackt waardoor de Samech Mem in staat is de letters van het DNA van Adam Harisjon kon manipuleren op een kwade manier. Door deze hack, was Chava als het ware gehypnotiseerd en zo konden de Samech Mem en de nachasj haar verleiden.

Omdat op Adam Harisjons voorhoofd de letter tsaddieq [rechtvaardige] stond, hadden Samech Mem en de nachasj een sleutel om het systeem te kraken. Doordat Samech Mem en nachasj Chava tegen de boom duwden en daardoor de twijfel in haar kwam, werd de letter Tsaddieq binnenste buiten gekeerd. Wanneer je de tsaddieq binnenste buiten keert, krijg je het woordje tsajied, wat plezierjacht betekent. Dit vinden we terug in parasja Tolodot [Bereesjiet 27:3] waarin Jistachak aan Esav vraagt: “...wetsoedah li… jaag voor mij…”. Door de tsaddieq op het voorhoofd van Adam Harisjon binnenstebuiten te keren, konden zij op Chava jagen en om vervolgens haar te misleiden.

Toen Samech Mem en de nachasj in het systeem kwamen middels de eerste firewall, pakten zij daarop volgend de letters - of bouwstenen - qoef en reesj om zo leugen [sjeqer] in de wereld te brengen. Want zonder dat Chava het zo bedoelde, loog ze dat ze de boom niet mocht aanraken.

De Qoef staat namelijk maar op een been, zoals een leugen maar op een been staat en niet lang op een been kan staan om uiteindelijk om te vallen. Qoef is daarnaast hetzelfde woordje als Qof, aap. Sinds de moderne tijd worden we voorgelogen dat wij van de apen afstammen, om zo ons van Hasjem te halen. Maar apen bestonden geen eens in Gan Eden. De apen zijn ontstaan tijdens de Dor Hafloğah, generatie van de Toren van Bavel. Dit doordat sommige van deze opstandige mensen door Hasjem werden veranderd in apen [Midrasj Noach]. De apen stammen dus van de mensen af. Omdat deze mensen apen werden, zijn ze in deze generatie weer [van aap] als mens gereïncarneerd. Zij zijn de gilgoel van de mensen die apen werden en een ieder die gelooft in het gegeven dat wij van apen afstammen, hebben, waren ooit apen!

Dus Samech Mem en nachasj hebben door Chava tegen de boom te duwen, ingang gekregen in het DNA van Adam Harisjon en konden zo de spirituele DNA van Adam Harisjon middels de volgorde van de letters om te gooien, gehackt worden. De essentie van alles is hierdoor tot aan het tijdperk van Mosjiach ben Dawied omgekeerd [de leugen is de waarheid en de waarheid is de leugen].

Chava voedde ook alle dieren en vogels van de verboden vrucht, waardoor ze ook sterfelijk werden [Midrasj op Bereesjiet]. Of dit nou een verkeerde beslissing is geweest of niet, is niet aan ons om daarover te oordelen, daar wij van een veel lagere orde en intellect zijn dan Chava!

Op de vraag welk dier in de toekomst wellicht de nachasj zal vervangen wordt op de volgende pagina besproken [zie pagina index scrollbar onderaan deze pagina].

* footnote: Adam Kadmon is als het ware het werkpak van Hasjem Die Hij gebruikt om aan ons te openbaren of te communiceren [Kennis van G'ds Plan].

**footnote: Ibboer - de transmigratie vorm van de ziel die overeenkomsten heeft met gilgoel [reïncarnatie], maar is toch iets anders. Het is een soort 'bevruchting' in een ziel van een persoon in andermans lichaam, zoals een foetus gedijt van de moeder. Echter neemt deze ziel het bewustzijn van het slachtoffer niet over. Dit gebeurt in het geheim wanneer zo'n persoon zondigt in het geheim. Wanneer zo'n persoon zondigt, neemt de energie van de geïmpregneerde ziel toe, wat het slachtoffer motiveert om verder te zondigen. Op die manier zal het slachtoffer [die dus zelf ook schuldig is aan de zonde] door de ibboer het pad van de verdorvenheid opgaan [R'Chaim Vital in Shaar Hagilgulim intro. nr. 22].

Pagina index:
Copyright © 2020 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.