12 Siewan 5784 | 18 juni 2024
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     IsraĆ«l     Media     Publicisten     
Waar ligt de oorsprong van het dieren- en plantenrijk?
Publicatiedatum: donderdag 03 december 2020 Auteur: de redactie | 1.037 keer gelezen
Kabbalah, Redactie, Dieren en natuur »

DISCLAMER: dit artikel mag alleen gelezen en bestudeerd worden door halachische Joden [moeder-grootmoeder-etc.Joods of gioer volgens de orthodoxe Bejt Din die door onze Bejt Din in NL wordt erkend].
Zie Kabbalah and Meditation for the Nations pag. 156 footnote 7.Wij zijn niet verantwoordelijk voor degene die niet aan halacha houden, Jood of niet Jood.

In de Bijbel wordt de redding van de mens direct verbonden met de redding van dieren: "mens en dier zult U redden, o Hasjem" [Tehilliem/Ps. 36:7]. Bron: Kabbalah and Meditation for the Nations van rav Yitzchak Ginsburgh

Op de vraag waar de oorsprong van de dieren [en planten] ligt, is het antwoord erg verrassend. Want niemand zou verwachten is dat onder meer chassidoet leert dat de oorsprong van het dieren- en plantenrijk veel hoger ligt dan die van het mensenrijk [afb. Likutey Torah Maamar uitleg 37-39]. De reden dat de oorsprong van dieren hoger dan die van de mensen ligt, is omdat zij hierdoor ook in staat zijn ons te helpen in het tikkoenproces [de wereld weer perfect maken]. Echter de mens heeft een hogere capaciteit [bekwaamheid] van Hasjem gekregen, zodat zij die tikkoen kunnen doen.

De twee scheppingsfasen
Deze schepping is in twee fases geschapen. De ene fase en de andere kunnen we in één enkele zin in Bereesjiet/Gen. 1:2 lezen: “en de aarde was [1] woest en [2] ledig”. Om überhaupt te kunnen scheppen omdat Hasjem bestaan is, heeft Hij Zichzelf moeten terugtrekken om een ruimte te laten ontstaan om ons bestaan te kunnen geven. Dit heet tsimtsoem, terugtrekking. Zie het als je wil kamer helemaal vullen. Als je je kamer stampvol met troep wil zetten, dan moet jij jezelf terugtrekken om alles erin te kunnen doen.

Tsimtsoem
De *tsimtsoem [samentrekking, vernauwing, condensatie'] is volgens de Ari Z"L het scheppingsproces waar Hasjem mee begon door zijn Or Ejn Sof [oneindig Licht] in volgorde 'samentrekt' en ‘terugtrekt’ om deze schepping in het bestaan te brengen. Deze Or Ejn Sof is het Licht in pasoek 3 [Bereesjiet/Gen. 1:3]dat er licht zal zijn. Door die samentrekking, en terugtrekking, ontstaat er een 'conceptuele ruimte', de chalal [leegte ontstond waardoor er ruimte werd gemaakt], waarin de vier werelden Atsiloet, Beri'a, Jetsirah en Assijah [deze materiële wereld waar wij leven] werden geschapen. Met deze oorspronkelijke aanvankelijke samentrekking, die een chalal hapanoej 'lege ruimte' vormt waarin Or Ejn Sof zou kunnen stralen, wordt aangeduid met een algemene verwijzing naar de tsimtsoem.

Nu wij weten dat de tsimtsoem de ‘Or Ejn Sof [ dus het licht uit de 3e pasoek] heeft voortgebracht, weten wij nu ook dat binnen de cirkel van de ‘Or Ejn Sof een chalal hapanoej bestaat om deze vier werelden te scheppen. De volgende stap van schepping is de introductie van een straal licht ín de ‘Or Ejn Sof. Deze straal licht heet de kav.
De kav is het Licht van de Memale Kol Almin [het dat Licht in alle werelden schijnt]. In tegenstelling tot de ‘Or Ejn Sof kent de kav een begin en het einde en is het mannelijk.
De ‘Or Ejn Sof daarentegen omringt alle werelden met het Oneindige licht van Sovev Kol Almin - de ‘Or Makif- het transcendente Licht zonder begin en zonder einde.

De RaMCHaL leert in Klach Pitchei Chochmah dat dankzij de tsimtsoem de Sfirot zichtbaar werden. Wat betekent dit allemaal? Wat zijn de Sfirot?


De Tien Sfirot
Sfirot betekent vrij vertaald "emanaties" [lett. tellen]. Deze emanaties zijn de tien attributen van de Ejn Sof [Hasjem's Oneindigheid], waardoor de Oneindige Zichzelf openbaart en communiceert met de werelden.
De Sfirot heten: Keter [kroon], Chochmah [wijsheid] en Binah [begrip, inzicht], dat zijn de hoge Sfirot, de intellectuele Sfirot [sechel].
Dan hebben we de zeven lagere Sfirot, de Sfirot van de emoties [middot] en dat zijn: Chesed [vriendelijkheid, goedheid, liefde], Gevoerah [discipline, gestrengheid, oordeel], Tiferet [schoonheid, bemiddelaar], Netsach [overwinning, eeuwigheid], Hod [pracht, gloerie], Jesod [fundament, grondslag] en Malchoet [koningschap].

Omdat wij naar Zijn evenbeeld zijn geschapen, bezitten wij ook deze eigenschappen. Behalve eigenschap ‘Keter’, kroon. Daarvoor in de plaats hebben wij na Binah [begrip] de ‘halve’ Sefirah ‘Da’at’ [kennis].

De Sfirot kennen tweevoudige aspecten:
Aspect 1: ze zijn medium voor verandering en transformatie. Ze worden hier voorgesteld als ‘schalen’.
Aspect 2: ze vertegenwoordigen het eeuwig onveranderlijk. Ze worden hier voorgesteld als ‘licht'.
De Sfirot zijn de scheppende eigenschappen van Hasjem en met de Sifrot houdt Hij de gehele schepping in stand. De vier eerder genoemde werelden, zijn als het ware filters die het Licht filteren. Die filters vallen onder het concept ‘tsimtsoem’.

Tohoe wawohoe, de twee scheppingsfases
De wereld is dus ondertussen in twee fases geschapen. Tijdens de eerste fase zond G'd een emanatie, een straling [de eerste set Sfirot], uit die de natuurlijke wereld op een algemene en op ongedifferentieerde niveau zou scheppen. Maar G'd heeft het systeem met deze straling zodanig opgezet, dat het systeem [van de Sfirot] niet in staat zou zijn om de uitstraling vast te houden. Hierdoor brak het systeem van de emotionele Sfirot [dus niet de drie hoogste intellectuele Sfirot]. Dit wordt het breken van de schalen [zie aspect 1] genoemd [Sjevirat Hakeliem]. Het probleem was dat de Sfirot niet samenwerkten.
De RaMCHaL noemt dit teva’ haklali – de algemene structuur van de schepping. We kunnen dit terugvinden in Bereesjiet/Gen. 1:2 waarin staat dat de aarde vormloos [tohoe] was.

In de tweede fase van de schepping kwam een nieuwe uitstraling, emanatie [nieuwe set zeven laagste, dus emotionele, Sfirot] en deze set was in staat wel het Licht vast te houden, omdat de Sfirot gingen samenwerken. Chesed ving het Licht op, en gaf door aan Gevoerah. Gevoerah ontvangt en geeft door aan Tiferet, enz. Hierdoor was het Licht in staat door de werelden geleidelijk naar beneden te stralen. Ondertussen is de kav als het ware een ketting van de werelden in de post-tsimtsoem waar hogere en lagere werelden bevinden zoals de verschillende niveaus van een ladder. In de hogere werelden is het Licht heel intens en de aanwezigheid van G’d is absoluut. Maar naarmate de kav vordert, wordt de mate van Licht steeds minder en is de aanwezigheid van G’d steeds meer verborgen [de eerder genoemde filtering door de werelden].
Deze fase wordt in Bereesjiet/Gen. 1:2 wawohoe, leegte, genoemd. Dit is de aanvang van de Tikkoen Olam, wereld van de correctie [van de eerste set breken van de schalen] genoemd.

In Bereesjiet/Gen. 1:3 waarin staat dat er Licht moet zijn. Dit Licht is de ‘Or Risjon [Or Ejn Sof], het eerste Licht. Deze twee fasen hebben tegelijk plaats gevonden [in de zogenaamde ‘Big Bang’].

We zien dus dat dat de twee fasen van de schepping in slechts twee worden in Bereesjiet 1:2 worden genoemd: tohoe [breken van de eerste set lage emotionele schalen/Sfirot] en wawohoe [de tweede set lagere emotionele schalen/Sfirot].

Wat heeft dit alles nu met de hogere oorsprong van planten en dieren ten opzichte van de mensheid te maken? Alles! Volgende pagina hopen we dat met G'ds hulp te kunnen uitleggen.
1   |   2      »      
Copyright © 2020 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.