23 Adar II 5784 | 03 maart 2024
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
Mica'el
Publicatiedatum: woensdag 06 oktober 2004 Auteur: Redactie | 14.549 keer gelezen
Engelen en demonen, Redactie »

Waar Mica'ele (wie is als G'd?) ook verschijnt, de Sjechinàh van G'd, Zijn Glorie, is met hem. Sterker nog, Mica'ele is de o­nderkoning van de Allerhoogste, Die hoog in de Hemelen gezeten is. Mica'el zou volgens rabbijnse bronnen nog veel meer goede en vooral heldhaftige zaken verricht hebben die wij uit de TeNaCH zouden kunnen halen. Mica'el zou Avraham hebben gered en heeft Sara beschermd tegen koning Abimelech. Mica'el zou hebben aangekondigd dat Sara een zoon zou baren en redde Lot van de vernietiging van Sodom. Ook redde hij Jitzak toen zijn vader Avraham in opdracht van HaSjem trachtte te offeren en redde hij Ja'akov in de baarmoeder van Rivqa toen Sama'el hem trachtte te doden.

Ja'akov heeft met Mica'el geworsteld. Volgens de Talmoed verschenen aan het breken van de dag koren engelen die Micha'ee riepen voor HaSjem te zingen: ‘Micha'ee, het uur van lofzingen voor de Heer is aangebroken'. Micha'ee smeekte Ja'akov het worstelen af te breken, want hij was bang dat hij door de engelen verbrand zou worden, omdat hij nu geen deel kon nemen aan het Hemelse koor. Toen Mica'el de heup van Ja' akov verwondde, beschuldigde G'd Micha'ee dat hij een smet op G'ds knecht (Ja'akov) heeft aangebracht. Micha'ee wendde zich tot aartsengel Refa'el, die Ja'akovs wond genas. Toen heeft G'd Mica'el aangewezen als vorst van Israël, de verdediger en advocaat van Israël.

Micha'ee staat representatief voor water. Omdat sneeuw een element van water is, is Mica'el ook de Prins van de sneeuw . Ook is hij Prins van het zilver.

 Mica'el, de vorst van Israël
Volgens de rabbijnen is Mica'el de verdediger van Israël sinds de tijd van de aartsvaderen. Uit diverse teksten uit de Talmoed mogen wij aannemen dat het Mica'el is waarvan wij vele heldhaftige daden in de Tora hebben kunnen lezen.

Mica'el vernietigende de legers van Sanherib, redde de Tempel toen Nebucadnessar in Israel kwam huishouden. Maar de zonde van het volk was zo groot, dat zijn inspanning geen effect meer had. "Mica'el, het volk heeft gezondigd", sprak G'd. "Redt hen ten behoeve van de gelovige rest", pleitte Mica'el. Ook Gavri'el pleitte mee. Omdat de Israëlieten gedoemd waren, zetten de engelen zichzelf aan om de Tempel in brand te steken.

De legende vertelt dat G'd Mica'el erop uit zond om Nebucadnessar naar Jeruzalem begeleiden om vervolgens het volk op een later tijdstip uit de ballingschap te redden. Geheel tegen de Bijbel is dit niet, in tegendeel, daar de TeNaCH duidelijk spreekt van het feit dat G'd Nebucadnessar op het zondige volk afstuurde.

Mica'el zal Israël tot het einde blijven verdedigen, echter dient Israël zich tot HaSjem te keren.  Wanneer dit gebeurd, zal Mica'el in hun voordeel pleiten. Sama'el daarentegen zal zich uiteindelijk aan Mica'el o­nderwerpen.

Mica'el zal Israël bevrijden o­nder het juk van Edom en Rome, alleen zijn de rabbijnen niet over eens of we mogen verwachten dat Gavri'el hem komt helpen. Micha'ee zal Israël bevrijden van de goddeloze mensen.

Mica'el, de advocaat van de Joden
Als vorst van Israël, dient Mica'el volgens Danijêl 10:13 te strijden tegen de vorsten van andere landen. M.n. is zijn strijd tegen Sama'el, de aanklager, vernietiger, misleider en de engel des doods.

De strijd tussen Sama'el en Mica'el dateert van de tijd dat Sama'el uit de hemel werd gegooid en de in zijn val één de vleugels van Micha'ee trachtte vast te houden om hem mee te trekken in de val. Echter werd Micha'ee door G'd gered.

Ten tijde van Ester was Mica'el druk met het verdedigen. Hoe frequenter en hartstochtelijker Haman Israël aanklaagde, hoe frequenter en hartstochtelijker Mica'el Israel in de Hemel verdedigde. Het was Mica'el die koning Ahasveros herinnerde dat Mordechai nog iets van hem te goed had.

Mica'el als advocaat van Israël is heel o­njoods, omdat het Jodendom o­ns leert dat engelen geen bemiddelende wezens zijn tussen de mens en G'd. Maar doordat Mica'el een belangrijke plaatst heeft genomen binnen de Joodse liturgieën waar hij duidelijk voor de zaak Israël instaat, mogen wij dit zo wel laten staan. Echter bidt niet tot Mica'el of een andere engel, maar altijd rechtstreeks tot G'd.

Mica'elals leraar van Mosjé
Onderwijl Mica'el functioneerde als de advocaat van Israël, omdat satan het volk aanklaagde voor afgoderij, was het G'd Zelf Die Israël verdedigde toen Uzza, de beschermengel van Egypte Mica'el verzocht voor de Egyptenaren te pleiten. Mica'el leidde, volgens rabbijnse bronnen, het volk veertig jaren door de woestijn en hij werd de leraar van Mosjé, zodat de Israëlieten hem verschuldigd waren de Tora goed te kennen. De Books of the Jubilee zinspeelt dat door bemiddeling van Mica'el Mosjé de twee stenen platen zou hebben o­ntvangen.

Er wordt rekening mee gehouden dat Mica'el de ziel van Mosjé naar G'd bracht, juist omdat hij zijn leraar zou zijn geweest.

Mica'el als Hogepriester en de zeven Hemelen
Door het concept dat Mica'el de advocaat is van Israël, kwam men ook met het concept dat Mica'el wel eens de Hoge Priester van Israël kan zijn.

Volgens de Talmoed (Zeb. 62a; vergelijk met Men. 110a) zou Ez'ra Zeboel herkend hebben. Dat is de eerder genoemde 4e Hemel (Hemel: Sjama, wat hogere plaats betekent) van de 7 Hemelen (sommigen bronnen spreken over 10 Hemelen). De legende over het bestaan van de 7 Hemelen is gebaseerd op de reis van Jesjajahoe door de zeven Hemelen en het boek van Henoch.

Zeboel bevat het Hemels Jeruzalem, de Tempel en het altaar. Op dat altaar offert de Grote Prins Mica'el de offeranden.

Volgens een andere theorie zal deze heilige plek niet in de 4e, maar in Arabot plaats vinden. Hierin wordt Mica'el met Mal'ki-Tzedeq geïdentificeerd. ...en de priester zal hem rein verklaren Wajjikra/Lev. 13:23. Tikkoen Zohar legt uit dat deze zin naar Mica'el verwijst, die representatief voor mildheid staat. Micha'ee is als Hogerpriester de standaard-drager van G'd. De instelling van de tienden wordt ook toegeschreven aan Micha'ee. Zijn plaats ligt met de stam van Levi in het oosten.

Mica'el als hoeder van de zielen
Met het oog op het aard van de offeranden, zegt de ene bron dat de offeranden rechtvaardige zielen zijn en de andere bron houdt het op vurige schapen. De eerste theorie is gebaseerd op de rol die Mica'el toebedeeld kreeg als Charon, de veerman van de doden. Deze theorie komt eerder in het Christendom voor dan in het Jodendom. Echter staat Mica'el in het Jodendom wel bekend als de hoeder van de rechtvaardige zielen. Echter schijnt Dewariem/Deut. Rabba 11:6 te melden dat Sama'el en Mica'el twistten over de ziel van Awraham. Mica'el staat daar met zijn engelenscharen om de zielen van de rechtvaardigen toegang tot het Hemelse Jeruzalem te verschaffen. Zijn functie is het openen van de poorten en het verdedigen van de rechtvaardigen.

Met de opstanding der doden zal Mica'el op zijn trompet blazen en de graven zullen open gaan en de lichamen van de rechtvaardigen zullen opstaan. Danijêl 12:1 zegt: Te dien tijde zal Mica'el opstaan, de grote vorst, die de zonen van uw volk terzijde staat; en er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan, tot op die tijd toe. Maar in die tijd zal uw volk o­ntkomen: al wie in het boek geschreven wordt bevonden. Velen van hen die slapen in het stof der aarde, zullen o­ntwaken, dezen tot eeuwig leven en genen tot versmading, tot eeuwig afgrijzen.

In de dagen dat de Mashiach komt, zal Mica'el en Gavri´el bij de ingang van het Paradijs staan om de rechtvaardigen in de Naam van Hasjem welkom te heten.

Berg van Mica'el
De woonplaats van Mica'el bevindt zich in de omgeving van de zeven bergen, tussen een bos geurige bomen. De hoogste berg van de zeven bergen wordt gezeten door de Eeuwige Zelf. Deze berg is niet toegankelijk voor de mensen tot de dag des Oordeels. Dan zullen de rechtvaardigen toegang tot deze berg hebben. Op deze Messiaanse tijdsstip zal de Eeuwige aan Mica'el en Gavri'el de sleutels van de hel geven. Zij zullen de zielen van de o­nrechtvaardigen naar het Paradijs brengen.

Pagina index:
Copyright © 2004 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.