15 Siewan 5784 | 21 juni 2024
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
De Zajin: Sjabbat: de kroon van de Schepping
Publicatiedatum: donderdag 25 mei 2006 Auteur: Rabbi Aaron L. Raskin | vertaald en toegelicht door Devorah | 7.952 keer gelezen
Kabbalah, Redactie »

Lang geleden toen de Joden nog in de sjtetl (klein stadje) leefden, werkten de loterijen anders dan vandaag. Iedere week liep iemand van sjtetl naar sjtetl om loten te verkopen. De koper schreef op een coupon zijn eigen nummer en dat kwam in een hoge hoed terecht.
Zo ook die dag, een sjtetl, iedereen kocht een lot behalve Sjlamazal. Sjlamazal betekent twee linker handen en voeten; een kluns, een pechvogel. Met veel aandringen liet hij zich eindelijk overtuigen. Sjlamazal kocht, schreef zijn nummer op het couponnetje en je raadt het al: hij won.

Mensen kwamen op hem af met de vraag hoe het mogelijk is dat hij de loterij had gewonnen. Sjlamazal antwoordde dat je twee dingen en nodig om te winnen:

  1. hersens
  2. mazzal

"Mijn moeder zei altijd dat zeven een geluksgetal is. Zeven herinnert ons aan de Sjabbes, de 7e en heiligste dag van de week. Zeven herinnert ons aan Sjemittah, het Sjabbatical jaar dat het land moet rusten. De Chakeljaar (assemblage) dat iedere Jood naar de Tempel kwam om zich te laten inspireren door de koning. Dus heb ik mijn hersens gebruikt: als zeven goed en heilig is, dan is zeven maal zeven beter en heiliger. Daarom schreef ik 48 neer.
De mensen riepen: ‘zeven maal zeven is geen 48 maar 49.
Hij antwoordde: "En hierin komt de mazzal erbij: ik was nooit goed in rekenen.'

Ontwerp:
De zevende letter van het Alef-Bet is Zajin. Zajin heeft een vorm van een zwaard. Zijn bovenkant heeft ook een vorm van een kroon en een scepter. De Zajin staat voor kracht en autoriteit.

Gematria:
Het nummer dat aan de Zajin verbonden is is de zeven. De 7e dag - de heiligste dag - is de Sjabbat. Velen denken dat G'd écht rustte. Maar in de grondtekst staat dat er niet. G'd staakte, maar de mens heeft de rust na een werkweek hard nodig. De Sjabbat is dé uitgelezen dag om je op de Schepper te richten.

Op Sjabbat drinken wij wijn: jajin Jod (10), Jod (10) en Noen (50) = 70. We hebben reeds uitgelegd dat 70 op hetzelfde neerkomt als 7 (iemand van drie is hetzelfde persoon als hij dertig is, alleen op ander niveau). Volgens de kleine telling - mispar katan - worden de nullen altijd weggelaten.
Wij eten op Sjabbat challahbrood. Challah spellen wij   chet-lamed-he en dat komt neer op 8+30+5=43. Volgens dezelfde mispar katan mogen wij de 4 en 3 van 43 optellen en komen wij op 7 uit.
Op Sjabbat wordt veel vis gegeten. In het Hebreeuws is vis dag: Daled-gimmel  4+3=7. Na de vis wordt er soep - maraq - gegeten:  mem, reesj en qoef (40+200+100=340). Volgens de mispar katan is dat 7.
Tot slot wordt er vlees - basar - gegeten:  beth-sjin-reesj 2+300+200=502. Weer vervalt de nul en de optelling resulteert in de 7. Als ons eten op de Sjabbat herinnert ons aan de deelname van de Heilige Sjabbat.

In het groot staat alles ook in teken van de 7. In de Kabbalah wordt - zoals bij de christelijke aanhangers van de restitutieleer - aangenomen dat iedere Scheppingsdag 1000 jaar beslaat (Ps. 90:4; 2 Petr. 3:8). Dus de 7 dagen is 7000 jaar. De Sjabbat staat in teken van de 7e millennium.
Wij leven nu in 5766, dat is het zesde millennium. We gaan een rekensom maken nu we toch bij het onderdeel van de gematria beland zijn.

1000=1 dag of 24 uur van creatie.
1000:24=41,67 jaren per universele uur.
41,67:766 (van de 5766. Het is het aantal jaren die van de 5000 verwijderd zijn)=18,38
Dat is 38 (!) minuten over 6 van de universele klok. Ook op de profetische klok (zoals wij in andere verslagen de universele klok noemen) leven wij net op de rand van de Sjabbat, want de volgende dag begint in de schemer van de avond. Bijvoorbeeld "dinsdag" begint in de schemer van de maandagavond. Wij zijn dus in de vrijdag late middag, bijna bij de opening van de Sjaabta. We leven op de rand van het nieuwe millennium, de Olam Haba, de eeuwige Sjabbat, de dag van de eeuwige rust.  M.a.w. wij dienen ons voor te bereiden op de komst van de Masjiach. Wij moeten daar met vreugde en geloof naar toeleven! Als we dit ernstig moeten nemen, dan ook in het klein met de wekelijkse Sjabbat!

De Rebbe leert dat wij moeten voorbereiden op de komst van de Masjiach. Dit doe je door de concepten omtrent de Masjiach je eigen te maken. De belangrijkste hiervan is de collectieve tesjoeva. De rebbe leert dat deze collectie tesjoeva gebonden is aan de komst van de Masjiach (Zach. 12:10). De Rebbe was ervan overtuigd dat de Joden in de laatste twee dagen (twee Millennia) op de goede weg zijn gekomen, tijdens de laatste ballingschap dat in 1948 tot einde kwam. Dat zegt de Alter Rebbe - rabbijn Schneur Zalman van Liadi (1745-1812) - dat iedere Jood op de komst van de Masjiach wacht.

Anie ma'amin b'emoena sjelema be'viat hamasjiach, vi'af al pi sjejit'mame'ha iem kol zeh achakeh lo bechol jom sjejavo. Ik geloof in het volmaakte geloof van de komst van de Masjiach; en ook al is Hij vertraagd, ik zal iedere dag op Hem wachten.

Deze generatie proeft het al een beetje, het is immers al even over zessen voor de eeuwige Sjabbat. Hoe proef je deze? Door het wezen van de Masjiach te lernen. De Kabbalah kan naast de evangeliën ons flink op weg helpen.

De Midrasj vertelt ons toen G'd de wereld schiep, Zijn Manifestatie - Sjechináh - direct in deze fysieke wereld merkbaar was (Bereesjiet/Gen. 3:8). Maar door de zeven doodszonden, heeft G'd zeven niveaus van Zijn directe G'ddelijke Manifestatie in deze wereld weggehaald:

  1. de zonde van Adam in Gan Eden: eten van de vrucht van kennis van Goed en Kwaad
  2. de zonde van Ka'in: moord op zijn broer
  3. de zonde van Enos: afgoderij
  4. De zonde van de generatie van Noach: diverse zonden die tot de Zondvloed als gevolg leidden.
  5. enz

Dit wordt ook de zeven zonden van de zeven generaties genoemd. Om het tegenovergestelde weer te bereiken, hebben we de zeven tsaddiekkiem nodig.

Voorbeeld: Avraham tot en met Mosje zijn de zeven Tsaddiekkiem die G'ds Sjechináh weer in zeven niveaus op aarde lieten dalen. Zijn Aanwezigheid op de berg Horeb in woestijn Sinaj. Maar helaas, G'd was aan Mosje amper de Tora te doceren, of het volk danste al weer om het gouden kalf heen. Wederom heeft G'd Zijn Aanwezigheid uit de huidige wereld weggenomen. Deze cyclus van op en neergaan: mitsvot ten op zichte van de cheet herhaalt zich iedere keer in de geschiedenis van het Joodse volk. Echter de Rebbe vertelt ons dat ónze generatie de totale verlossing zal meemaken.

Wij verdienen niet dat wij sinds 1948 de laatste ballingschap - de diaspora - mogen verlaten. Het is de Sjabbat! De Heiligste dag, dag der dagen, door G'd geliefd (Wajjikra Rabba 29:9). De zeven is G'ds Zielsgenot! Het is niet onze goede werken, maar slechts de genade dat wij in deze generatie mogen leven! De generatie van de totale verlossing.
Vandaar dat wij op de Vrijdag laat in de middag een beetje van deze totale verlossing van de Masjiach mogen proeven.

Betekenis
Zajin betekent kroon. Eigenlijk kronen: zajinin. Zajin komt in veel letters van het Alef-Bet voor: Sjin, Ajin, Tet, Noen, Zajin, Gimmel en Tsade, die samen een acroniem vormen: Sjanetz getz.
Zajin betekent ook wapens: k'lej zajin. Zajin betekent zoen: ondersteunen. In wezen staan deze drie definities met elkaar in verband:

  • Sjabbat is de kroon van de Schepping. Waarom? Omdat deze dag geheiligd is en daarom de rest van de komende dagen ondersteunt!
  • Sjabbat geeft ons het wapen tegen de jetser hara. Door de Sjabbat waar te nemen, krijgen wij toegang tot de eerder genoemde heiliging. Het wapent ons tegen alle negativiteiten van de komende week.
  • De kroon en de zwaard van de Sjabbat herinnert ons aan dat G'd alleen ons lot bepaalt. Zijn zegen is de meest betrouwbare wapen!

Zajin staat in teken van het zevende Millennium. Toen G'd de wereld creëerde, creëerde Hij geen oorlog, honger en ziekte. Ook zeker geen haat, afgunst en dood. Hij maakt een compleet volmaakte wereld. De mens mocht bij Hem in dienst staan en Hem assisteren (Bereesjiet/Gen. 2). Echter wij werden hooghartig. Wij kenden onszelf de kroon de Schepping toe!

Zodra de Masjiach hier de scepter zwaait en de kroon op Zijn hoofd draagt, zal "de geest van onzuiverheid van de aarde weggenomen worden" (Zach. 13:2). Door in Masjiach te geloven, zal de woorden van Jesjajahoe 2:4 een feit worden: Rechtspreken zal hij tussen de volkeren,vonnis vellen voor gemeenschappen vele; smeden zullen ze hun zwaarden tot ploegscharen, hun speren tot snoeimessen; niet meer opheffen zal volk tegen volk een zwaard, ze zullen de oorlog niet langer leren. En dat alles bevat de letter Zajin!

Pagina index:
Copyright © 2006 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.