9 Niesan 5784 | 17 april 2024
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
Chanoeka
Publicatiedatum: vrijdag 27 februari 2004 Auteur: Redactie | 5.756 keer gelezen
Chanoeka, Geschiedenis/Gebeurtenissen, Redactie »

Mi Kamocha Baeeliem HaSjem?
Wie is aan Jou gelijk onder de goden Hasjem?

Alzo gaf G´d aan Makkabeüs en aan de zijnen den moed, dat zij den tempel en de stad weer innamen; en zij vernielden de andere altaren en tempels, welke de heidenen hier en daar op de straten hadden opgericht. En nadat zij den tempel gereinigd hadden, maakten zij een ander altaar en namen vuurstenen en sloegen vuur, en offerden weer, hetwelk in twee jaren en zes maanden niet geschied was, en offerden reukwerk en ontstaken de lampen en legden de toonbroden op. Toen nu dat alles geschied was, vielen zij op hun aangezicht neer voor den Heer en baden, dat Hij hen toch niet meer in zulk een jammer wilde laten komen; maar indien zij zich weer aan Hem mochten bezondigen, dat Hij hen genadig straffen en niet in de handen der G´dslasteraars, der gruwzame heidenen, geven wilde. En G´d schikte het zo, dat op dien dag de tempel gereinigd werd, op welken de heidenen hem verontreinigd hadden, namelijk op den vijfentwintigsten dag der maand Kislev. En zij hielden met vreugde feest, gelijk een feest der Loofhutten, en gedachten daarbij, dat zij een korten tijd tevoren het Loofhuttenfeest in de wildernissen en in de holen, als de wilde dieren, gehouden hadden. En zij droegen loof en groene twijgen en palmtakken en loofden G´d, die hun de overwinning gegeven had, om zijnen tempel te reinigen. Zij lieten ook een gebod uitgaan door het gehele Jodendom, dat men dezen dag jaarlijks zou vieren.

2 Makkabeeën 10:1-8.

Pagina index:
Copyright © 2004 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.