15 Siewan 5784 | 21 juni 2024
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
Tehilliem/Psalmen 2
Publicatiedatum: zondag 16 november 2014 Auteur: Redactie | 1.920 keer gelezen
Gioer, Redactie, Mosjiach [Messias], Geloof en vertrouwen in Hasjem, Einde der Tijden, Media_Halacha en Ethiek, Media_levensbeschouwing, Ziel, gilgoel [reïncarnatie] en geweten, Moessar [ethiek], Tehilliem/Psalmen »
De kernvraag van deze Tehilliem is: “Waarom bloeit de slechterik?” Dawied Hamelech geeft het antwoord dat het succes van de slechterik maar van korte duur is. Hun ondergang is dat Hasjem hen Zelf van Bovenaf zal verachten. Als deze mensen niet vandaag hun ondergang zullen aanschouwen, dan zeker wel in de tijd van de Mosjiach.

De hooghartigheid van de volkeren
Davied Hamalech schrijft deze Tehilliem ten aanzien van de schaamteloze Filistijnen. Toch is deze Tehilliem nog steeds actueel. Davieds Tehilliem heeft namelijk ook betrekking op de oorlog van Gog en Magog in de laatste dagen. David Hamelech dicteerde de zaad van Gog en Magog, de aartsvijand van de Mosjiach. Wanneer deze oorlog zal beginnen, zullen de 70 landen hun handen ineen slaan en optrekken tegen Israël. De gematria van Gog en Magog is ook 70. Maar Sotah 49b verklapt dat deze landen intern instabiel zullen zijn waardoor zij geplaagd zullen worden met revoluties, atheïsme, schandaal, stoutmoedige vermetelheid en ongeremde inflatie. De uiteindelijke overwinning van de Mosjiach zal G'ds oppermacht over de gehele wereld tonen.

Hasjem zal verhoogd worden boven alles: dit zal duidelijk zijn na de oorlog van Gog en Magog” [Berachot 58a].

Het begint allemaal met het feit dat de volkeren ijdel zullen praten [pasoek 1]. Ibn Ezra en Metzudos Zion zijn met de Radak eens dat “jeĝoe” met praten moet worden vertaald, in die zin, zij uiten hun innerlijke ideeën vanuit hun overeenkomstige opvattingen. De vorsten beraden – nosdoe, van jesod; fundament – samen op grond van plannen die basis vormen voor alle verdere acties [pasoek 2]. Dat 'samen', jachad, verwijst volgens Radak naar de koningen van de aarde die samenzweren met de vorsten.

Laten we hun touwen [mosrotejmo] doorsnijden...” zijn de dreigende woorden [pasoek 3]. R'Hirsch benadrukt dat het juk van G'ds gezalfde ook zwaar op de nek van de andere volken hangt. Deze mosrotejmo... hun touwen is moser... touw [enkelfout]. Het touw, moser, van de Mosjiach is de morele zelfdiscipline, ook wel moessar: ethiek die door middel van taken en beperkingen de ongebreidelde verlangens verhindert. Deze beperkingen zijn in strijd met het moraal van de heidenen, die er juist naar verlangen om hun geweten te bevrijden van iedere remming.

Valse geriem
De hooghartigheid van de volkeren uiten volgens Avodah Zara 3b op een nog andere wijze: de toekomstige volkeren – gemotiveerd door Israel's toenemende succes en beloningen – willen gioer doen. Toetreden tot het Jodendom. Deze geriem zullen geriem zijn die om misleidende redenen Joods zullen worden. Zij zullen tefillien leggen op hun hoofden en hun armen, zij zullen tsitsies dragen en zullen mezoezot op hun deuren slaan. Maar in tegenstelling tot de Joden, zullen zij eerst de tefillien van het hoofd leggen en dan pas de arm. "Na'aseh wenisjma...we zullen doen [tefillien op de arm] en we zullen horen[tefillien op het hoofd]" die de Joden bij Har Sinaj zeiden, is voor deze geriem precies andersom: we willen het eerst begrijpen alvorens wij het dan pas doen. Dit gaat dus lijnrecht tegen het Jodendom in. Wij doen eerst [Hasjem's wil] en later zullen we het wel begrijpen. Het begrijpen is ondergeschikt aan het onvoorwaardelijk gehoorzamen van Hasjem's wil. Deze geriem willen alleen maar de beloning voor de mitswes – geboden – en doen het dus niet met de goede motieven.

Wanneer Gog en Magog de Mosjiach aanvallen, zullen deze geriem hen dan ook vragen: “Tegen wie hebben jullie verzameld?” Gog en Magog zal antwoorden: “Tegen G'd en Zijn gezalfde.” Onmiddellijk leggen zijn hun mitswes af en roepen: “Laten we hun touwen afsnijden!”

Zielenleer en de Mosjiach
En dan zal G'd 'zittend' op Zijn troon 'lachen' [pasoek 4] over deze dwaze voornemen van deze geriem, vorsten en de koningen. Rav Yitzchak leert dat dit het enige moment is dat Hasjem echt zal lachen. Dan zal Hij verklaren dat Dawied Hamelech, en dus ook de Mosjiach, Zijn zoon, Zijn eerstgeborene is. Waarom eerstgeborene? Allereerst wordt er in de zielenleer aangenomen dat Adam Harisjon de Mosjiach had moeten zijn. Door de zondeval, heeft hij zijn doel om de schepping te heffen niet behaald. Hij is 930 jaar geworden, omdat hij in de toekomst zag dat Dawied Hamelech bij zijn geboorte zou sterven en gaf hem 70 van zijn jaren. Hierdoor werdAdam Harisjon 'slechts' 930 jaar in plaats van 1000 jaar. Dawied Hamelech had de taak als Mosjiach op zich moeten nemen, maar ook hem is dat niet gelukt. Onze Mosjiach moet nog komen, maar wat wij wel leren in de zielenleer is dat de zielen van Adam Harisjon, Dawied Hamlech en de Mosjach een en dezelfde zijn middels de gigoel. Adam Harisjon is de Eerste. Vandaar dat de Mosjiach G'ds eerstgeborene zal zijn [pasoek 7].

Hasjem belooft Zijn eerstgeborene dat hij de volkeren als zijn erfdeel zal maken. Dit omdat de wereld en al haar bewoners tot Hasjem behoren. Hij heeft alle recht deze aan zijn eerstgeborene na te laten. Dawied Hamelech maakte in zijn leven mee dat de volkeren aan hem onderworpen waren [Kron. I 14:17]en in de tijd van de Mosjiach zal dat niet anders zijn.

Daarom moeten de arrogante koningen Hasjem in ontzag dienen [pasoek 11]. Hij legt hen ook uit hoe zij verstandig moeten zijn door Hasjem te dienen. En als zij geen plezier vinden in het goede te doen, dan raadt Dawied Hamelech hen aan hun waardestelsel af te leggen. Radak voegt er aan toe: “zorg ervoor dat je alleen maar verlangt G'ds wil te doen en dien Hem met ontzag.”

En verheug je bevend.”Ibn Ezra legt ons deze moeilijke advies uit: “Ook al verheug je jezelf [in het dienen van Hasjem omdat de menselijke waardestelsel overboord zijn gegooid], vergeet nooit om te beven voor Hasjems Aanwezigheid.”

Dawied Hamelech leert tot slot in pasoek 12 dat we naar zuiverheid moeten verlangen, roep en wek jezelf snel op om deze zuiverheid van het hart te verwerven, want “anders zal Zijn toorn groeien”.

Overdenking Tehilliem 2
Asjrej kal-chosej vo... Gelukkig zijn allen die op Hem vertrouwen ...”
Sommige mensen ervaren zo nu en dan het gevoel van welzijn. Zij hebben de externe wereld nodig om te kunnen leven naar hun verwachtingen waardoor ze denken op die manier gelukkig te kunnen zijn. Ze hebben andere mensen nodig om te spreken en te handelen zoals het van hen verwacht wordt. Zij hebben behoefte aan een veelheid van factoren die in het verlengde staat van de manier waarop mensen verwachten
hoe ze zijn. Dit is de reden waarom zo veel mensen een samenhangend gevoel van welzijn missen. Zij voldoen niet altijd aan de eisen die van hen verwacht worden. Hun emoties, stemmingen en hun gemoedstoestand hangen dus af van externe factoren.

Degene die werkelijk gelukkig is, is iemand die authentieke
bitachon, vertrouwen, heeft in Hasjem. Iemand die bitachon heeft, is in staat het gevoel van welzijn vast te houden wanneer alles gaat zoals hij het wenst, maar ook wanneer het leven 1 grote uitdaging is. Zijn welzijn hangt dus niet af van materiële rijkdom, noch wat anderen van hem verwachten of hoe zij over hem denken. Zijn welzijn is onveranderlijk, omdat zijn bitachon in Hasjem hem bewust maakt en hem doet begrijpen dat zijn leven door Hasjem op maat is gemaakt, waardoor alles wat hem overkomt altijd het beste is voor zijn welzijn. Ter zijner tijd wordt de aard van dat plan hem ook duidelijk. De realiteit wat in zijn leven gebeurt, is wat Hasjem in Zijn oneindige wijsheid weet wat het beste voor zijn unieke spirituele welzijn is. Hij weet dat Hasjem achter ieder persoon staat en het beste voor ieder mens heeft. Hasjem daagt weliswaar hem uit, maar Hij wilt dat hij door deze uitdagingen groeit en voordeel haalt uit al zijn nisjonot uitdagingen.

Dit inzicht geeft je werkelijke gevoel van
werkelijke welzijn. Deze mentale denkwijze is voor iedereen toereikend. Het is een levenstransformerende bewustwording. Je moet er alleen voor kiezen om je wereld in dit licht te zien.

Bronnen: Sefer Tehillim met commentaren vanuit de Talmoed, Midrash en Rabbinale bronnen van Artscroll Tenach Series en Growth Through Tehillim van Rabbi Zelig Pliskin 

Tot slot toont ook Rabbi Mizrachi aan dat naast de toekomstige oorlog van Gog en Magog, onze huidige tijd in Tehilliem 2 uitvoerig wordt geprofeteerd. De werkelijke sjioer begint na 24 minuten. Hij weet de Tehilliem altijd in onze huidige tijd te plaatsen.

©Jodendom-online 2014

Copyright © 2014 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.