15 Siewan 5784 | 21 juni 2024
Artikelen
Jodendom in praktijk     Hasjkafa     Feest- en Gedenkdagen     Samenleving     Geschiedenis     Antisemitisme     Israël     Media     Publicisten     
‘Or Risjon, het licht van Dag Eén
Publicatiedatum: zondag 22 januari 2017 Auteur: de redactie | 3.651 keer gelezen
Engelen en demonen, Rav Kanievsky, Mosjiach [Messias], Wetenschap, Leven, dood en Opstanding der doden , Einde der Tijden, Media_Halacha en Ethiek, Moessar [ethiek], Leer van de Chofets Chaim, Hasjkove volgens de RaMCHaL , Leer van Rav Eliyahu Dessler, TorahCode »

Even een interval.

In Bereesjiet/Gen. 1 wordt gesproken over het Licht van de eerste dag. Dat Licht was niet letterlijk een licht zoals wij licht kennen. ‘Or Risjon – het Eerste Licht en ook wel Sjeva’ genoemd – is het Licht wat Hasjem’s Aanwezigheid aan de dag legt. Om ‘Or Risjon eenvoudig te omschrijven, kunnen we stellen dat de ‘Or enerzijds de Zohar is en anderzijds kennis van wetenschap. Wat wordt hiermee bedoeld?

De ‘Or Risjon kunnen we op drie manieren benaderen.
1 chomer; het onderwerp zelf,
2. toera; het systeem en tot slot
3. de methode [hasjkavah].

‘Or Risjon is tweeledig.
Enerzijds is de ‘Or de wetenschappelijke fundamentele principes van de structuren waardoor je de natuurwetten vanuit het gasjmisje – wereldse – kunt ‘voorspellen’, ook wel de wetenschap van de samenhang van de natuurwetten.
Anderzijds is de ‘Or Risjon de Zohar zelf en dat zijn de fundamentele principes van de realiteit die door samenhang van de natuurwetten werkt vanuit het roechnisje, spirituele.

De ‘Or Risjon wordt *dag en nacht door Hasjem aan de wereld geschonken, anders zouden wij het op deze wereld niet overleven, maar er zijn een aantal momenten in de geschiedenis dat Hasjem de wereld extra veel ‘Or Risjon geeft. De momenten waren als volgt.

1. Matan Tora [het geven van de Tora]. Omdat de 'Or in al zijn kracht naar beneden kwam, vielen de Joden dood neer. Zowel toen Hasjem het Eerste Gebod uitsprak als bij de tweede. Na de tweede Techiat Hametiem, smeekten de Joden dat Hasjem de rest van de Tien Woorden aan Mosje Rabbenoe zou vertellen en Mosje moest het weer aan Bnej Jisrael onderwijzen. Toen Mosje Rabbenoe Har Sinaj opging om de Loechot, de Stenen Tafelen die Hasjem gemaakt heeft, te halen was hier sprake van de orginele, de authentieke Tora: de Zohar.

Toen de lochoet van de Zohar werden stuk gegooid, braken de loechot in meerdere stukken. Vanaf dat moment kent de Tora vier vormen van benadering: pesjat [eenvoudig], remez [symbolisch], darasj [Tora met mondelinge uitleg] en sod [mystieke, kabbalistische interpretatie]. Ook het breken van de Loechot zorgde ervoor dat de Tora niet meer in chronologische volgorde is. Zoals een glas valt in horizontale [geen chronologie] en verticale stukken [pesjat, remez, darasj en sod], zo ook deze loechot.

Pas bij de tweede Stenen Tafelen na de chet van de egel - zonde van het Gouden Kalf - kregen wij de huidige, een veel eenvoudigere Tora en werd de Zohar tot op een punts des tijds verborgen.

2. In de tweede eeuw van de gewone jaartelling, kreeg Rabbi Shimon Bar Yochai [100-170 ndgj] de Zohar van Hasjem, echter wel versleuteld. Het was geen toeval dat Rabbi Shimon Bar Yochai de Zohar van Hasjem kreeg, omdat hij volgens de Ari Z”L de gilgoel – reïncarnatie – is van Mosje Rabbenoe. Rabbi Shimon Bar Yochai was de leerling van Rabbi Akiva. Rabbi Akiva – zelf een enorm groot Kabbalist – was volgens de Ari Z”L de gilgoel van Ja’aqov Avinoe.

3. In de dertiende eeuw, na de aanvang van de zesde dag [jaar 1240, Joods jaar 5000 om precies te zijn] van de de vierentwintiguurs Scheppingsdagen [Tehilliem 90:4], kwam zowel de ‘Or Risjon voor seculiere [gasjmisje – wereldse] doeleinde als voor het roechniesje, spirituele, naar beneden.
Ten eerste ontdekte Moshe de Leon [Mosje ben Shem Tov] de Zohar die Rabbi Shimon bar Yochai had ontvangen, maar het was nog steeds geen duidelijke taal voor klal Jisrael. Ondertussen kwam in de seculiere wereld de moderne wetenschap op gang. Hasjem gebruikte hiervoor Roger Bacon, de grondlegger van deze wetenschap. Roger Bacon was bekend met de Hebreeuwse taal. Op het roechniesje niveau had de RaMBaM intussen de gehele Gemara [commentaren op de huidige Tora] geherstructureerd, zodat het voor ons overzichtelijk zou worden.

4. In de zestiende eeuw was het de Ari Z"L [1534-1572] die in staat was de versleutelde Zohar te decoderen. In de seculiere wereld kreeg de wetenschapper Francis Bacon inzicht in de ‘Or Risjon doordat hij de wetenschappelijke methode ontwikkelde.

5. In de achttiende eeuw heeft de RaMCHaL de vertaalslag van de gedecodeerde Zohar gemaakt waardoor nu eigenlijk alles onthuld is wat Hasjem wilt wat we weten. In feite komen de fragmentarische stuk geslagen eerste Loechot nu langzaam bij elkaar, waardoor de originele Tora, de Zohar, duidelijker voor ons zal worden.
De RaMChaL is overigens de gilgoel van Rabbi Akiva. Hij zei ook voor zijn dood: “begraaf mij naast mij” en dat is ook gebeurd. De RaMCHaL en Rabbi Akiva liggen naast elkaar.

In de seculiere wereld genoot men van de ‘Or Risjon middels Isaac Newton [die zelf de Gemara en Hebreeuws bestudeerde; zie afbeelding].

6. In het jaar 1839 – de Industriële Revolutie – kregen de niet-Joden nogmaals merendeels de 'Or, waardoor de wetenschap verder en sneller kon ontwikkelen. Echter Hasjem had genade met het Joodse volk. De meest vooraanstaande wetenschappers waren ondertussen wel [seculiere] Joden.
Vanaf 1839 wordt de ‘Or structureel steeds meer aan de wereld gegeven. Dit is de reden van de explosie van de technische wetenschap wat ten tijde van de Mosjiach nog veel geavanceerder zal zijn.

Kortweg: De 'Or uit zich seculier [gasjmisj] door de wetenschap en middels de Zohar op roechnijes [spiritueel] niveau.

*Footnote: Doen Joden de Wil van Hasjem door middel van het houden aan de regels van de Tora, zullen we dat Licht sterker in ons leven zien en doen de Joden te weinig de Wil van Hasjem, dan is Hasjem’s Aanwezigheid meer verborgen.

Pagina index:
Copyright © 2017 Jodendom Online
 
 
Contact Zoeken Noachieden Online Beheer
 
Copyright © 2024 Jodendom Online. Alle rechten voorbehouden.